Call us
Free Support : 098 958 2555

Enter contact information

บริษัท ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.

        จากประสบการณ์ด้าน Filtration ทั้งอากาศและของเหลวมากกว่า 30 ปี Thai Filter Supply ได้พัฒนาการคัดสรร Filter ชนิดต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และ การบริการหลังการขาย ที่เป็นจุดเด่นของเรามาตลอด การดำเนินงานภายใต้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรร Filter จากโรงงานผู้ผลิตทั้งจาก ยุโรป อเมริกา และ เอเชีย ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตแถวหน้าของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก